اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 17/07/1397109.17دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتomur mali omur maliمديريت09/12/139670.69دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * البرز09/03/139654.24دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139684.97دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات03/08/139670.37دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396211.49دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت استان27/12/1396284.04دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139684.07دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7omur mali omur mali 20/08/1397122.12دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت 21/01/139761.06دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان البرز13/03/1396110.42دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397114.79دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان البرز13/11/1395ناشناسدانلود

 چاپ