اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي اصفهانمديريت استان17/08/139630.67دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396206.15دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139692.26دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.75دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات اصفهان25/11/1395ناشناسدانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.34دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان اصفهان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان اصفهان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139670.92دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات اصفهان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات *اصفهان09/03/139654.18دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان اصفهان13/03/1396104.85دانلود

 چاپ