اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول طي حواله شماره 3 و 4omur mali omur malimali10/10/139645.75دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396216.00دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396275.54دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي07/03/139689.04دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malilmali07/08/139684.57دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.62دانلود
مرحله آخر ابلاغ هزينه اي رديف در آمد سال 96 ابلاغ شماره 8omur mali omur malimali10/02/1397110.93دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139669.48دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان اردبيل13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139671.91دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali21/01/139758.62دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397109.13دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * اردبيل09/03/1396106.27دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139654.77دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان اردبيل20/01/1396ناشناسدانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ