اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397186.91دانلود
اعلام وصول طي حواله شماره 3 و 4مديريت 10/10/139645.75دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 17/07/1397108.41دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396216.00دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.62دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139684.57دانلود
تبريك سال 1397 24/12/139694.51دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.91دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت استان14/01/1397109.13دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139758.62دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397121.29دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * اردبيل09/03/139654.13دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139669.48دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان اردبيل13/03/1396104.61دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6 مديريت حفظ نباتات27/12/1396275.54دانلود

 چاپ