اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي اردبيلمديريت استان17/08/139622.95دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
اعلام وصول طي حواله شماره 3 و 4مديريت 10/10/139645.75دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات اردبيل25/11/1395ناشناسدانلود
يك دستگاه ديتالاگردماورطوبت تحويل آقاي تيمورزادهرونوشت به مديريت حفظ نباتات14/04/139653.76دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139684.57دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.62دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان اردبيل13/03/1396104.61دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان اردبيل13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.91دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * اردبيل09/03/139654.13دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396216.00دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.00دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات اردبیل16/08/1395ناشناسدانلود

 چاپ