دوره آموزشی پدیده مقاومت حشره کشها کمينه

 


عنوان: دوره آموزشی پدیده مقاومت به حشره کشها و قارچ کشها

تاریخ برگزاری  :1396/04/10   لغایت   1396/04/09

طول زمان : 24 ساعت

کد دوره : 01/11514/02/10

 

 

محتوی ارائه شده در جلسه مورخ  نهم مرداد 1396

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

  

محتوی ارائه شده در جلسه مورخ  دهم مرداد 1396

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

 

 

 


عنوان: دوره آموزشی پدیده مقاومت به حشره کشها و قارچ کشها

تاریخ برگزاری  :1396/04/10   لغایت   1396/04/09

طول زمان : 24 ساعت

کد دوره : 01/11514/02/10

 

 

محتوی ارائه شده در جلسه مورخ  نهم مرداد 1396

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

  

محتوی ارائه شده در جلسه مورخ  دهم مرداد 1396

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

 

 


 چاپ