فرم خام فروشگاههای سموم و کلینیکها
گزارش تدارک سموم آماده مصرف و تکنیکال(ماده اولیه) سموم
گزارش تدارک سموم آماده مصرف و تکنیکال(ماده اولیه) سموم 2 
آمار ترخیص تکنیکال در خرداد ماه 91 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در خردادماه 91 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در تیرماه سال1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در تیر ماه سال 91 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در مردادماه سال1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مردادماه1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در شهریور ماه 1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در شهریور ماه1391 
فهرست سری اول لیبل های اصلاح شده 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی قارچ کش و نماتدکش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی علف کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی،حشره نویسی،کنه کش،حلزون کش،موش کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی قارچ کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی حشره کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی علف کش 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مهرماه1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم درمهرماه1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در آبان ماه 1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در آبان ماه 1391 
فهرست سری سوم لیبل های اصلاح شده 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در آذرماه1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در آذرماه 1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در بهمن ماه 1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در بهمن ماه 1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در اسفند ماه 1391
آمار ترخیص تکنیکال سموم در اسفند ماه 1391
 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در فروردین ماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در فروردین ماه1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در اردیبهشت ماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در اردیبهشت ماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در خردادماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در خرداد ماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در تیرماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در تیرماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در مردادماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مردادماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در شهریورماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در شهریورماه1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در مهرماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مهرماه1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در آذرماه1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف آذر ماه1392
آمار ترخیص تکنیکال سموم در دی ماه1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در دی ماه1392
آمار ترخیص تکنیکال سموم در بهمن ماه 1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در  بهمن ماه 1392
آمار ترخیص تکنیکال سموم در اسفند  ماه 1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در  اسفندماه  1392
آمار تدارک سموم آماده مصرف در فروردین ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در فروردین ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در اردیبهشت ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در اردیبهشت  ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در خرداد ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در خرداد  ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در تیر ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در تیر  ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در مرداد ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در مرداد ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در شهریور ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در شهریور  ماه 93
آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در مهر ماه 93
آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در آبان ماه 93
آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در آذرماه 93
 آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در دی ماه93

آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در بهمن ماه93

آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در اسفند ماه 93

فرم خام فروشگاههای سموم و کلینیکها
گزارش تدارک سموم آماده مصرف و تکنیکال(ماده اولیه) سموم
گزارش تدارک سموم آماده مصرف و تکنیکال(ماده اولیه) سموم 2 
آمار ترخیص تکنیکال در خرداد ماه 91 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در خردادماه 91 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در تیرماه سال1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در تیر ماه سال 91 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در مردادماه سال1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مردادماه1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در شهریور ماه 1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در شهریور ماه1391 
فهرست سری اول لیبل های اصلاح شده 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی قارچ کش و نماتدکش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی علف کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی،حشره نویسی،کنه کش،حلزون کش،موش کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی قارچ کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی حشره کش 
دستورالعمل نحوه برچسب نویسی علف کش 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مهرماه1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم درمهرماه1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در آبان ماه 1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در آبان ماه 1391 
فهرست سری سوم لیبل های اصلاح شده 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در آذرماه1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در آذرماه 1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در بهمن ماه 1391 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در بهمن ماه 1391 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در اسفند ماه 1391
آمار ترخیص تکنیکال سموم در اسفند ماه 1391
 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در فروردین ماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در فروردین ماه1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در اردیبهشت ماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در اردیبهشت ماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در خردادماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در خرداد ماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در تیرماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در تیرماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در مردادماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مردادماه 1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در شهریورماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در شهریورماه1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در مهرماه 1392 
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در مهرماه1392 
آمار ترخیص تکنیکال سموم در آذرماه1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف آذر ماه1392
آمار ترخیص تکنیکال سموم در دی ماه1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در دی ماه1392
آمار ترخیص تکنیکال سموم در بهمن ماه 1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در  بهمن ماه 1392
آمار ترخیص تکنیکال سموم در اسفند  ماه 1392
آمار ترخیص سموم آماده مصرف در  اسفندماه  1392
آمار تدارک سموم آماده مصرف در فروردین ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در فروردین ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در اردیبهشت ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در اردیبهشت  ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در خرداد ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در خرداد  ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در تیر ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در تیر  ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در مرداد ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در مرداد ماه 93
آمار تدارک سموم آماده مصرف در شهریور ماه 93
آمار تدارک تکنیکال سموم در شهریور  ماه 93
آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در مهر ماه 93
آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در آبان ماه 93
آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در آذرماه 93
 آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در دی ماه93

آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در بهمن ماه93

آمار تدارک تکنیکال و تدارک سموم آماده مصرف در اسفند ماه 93