نام : شبنم حیدری فاروقی
 
حوزه معاونت: معاونت کنترل و مبارزه با آفات 
پست سازمانی : سرپرست معاون آفت کشهای غیر شیمیایی و بیولوژیک دفتر آفت کشها
 
 
تلفن تماس : 23091420