نام : شبنم حیدری فاروقی
 
حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات 
پست سازمانی :  معاون آفت کشهای غیر شیمیایی و بیولوژیک دفتر آفت کشها
 
 
تلفن تماس : 23091420
 
 نام : شبنم حیدری فاروقی
 
حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات 
پست سازمانی :  معاون آفت کشهای غیر شیمیایی و بیولوژیک دفتر آفت کشها
 
 
تلفن تماس : 23091420
 بخش های زیرربط