اسناد کمينه
 عنوانحجم (KB) 
دستورالعمل ردیابی ، شناسایی و کنترل مگس میوه مدیترانه ای587.26دانلود
دستورالعمل ردیابی بیماری میوه سبز مرکبات1,894.77دانلود
دستورالعمل ردیابی ، شناسایی سرخرطومی حنایی خرما639.49دانلود
دستورالعمل ردیابی ، شناسایی و کنترل پروانه سفید آمریکایی220.84دانلود
دستورالعمل مبارزه با شپشک سیاه زیتون در نهالستان ها و باغات مادری زیتون61.61دانلود
فهرست آفات و بیماری های گیاهی قرنطینه داخلی در سال 97263.01دانلود
دستورالعمل ردیابی و شناسایی نماتد سیست سیب زمینی 702.37دانلود
دستورالعمل ضوابط شناسایی ،ردیابی ، استخراج و کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون1,059.60دانلود
دستورالعمل رديابي، شناسايي و كنترل پسيل مركبات1,149.19دانلود
دستورالعمل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار652.08دانلود
دستورالعمل بیماری قرنطینه ای سیاهک ناقص گندم413.06دانلود
دستورالعمل بیماری شانکر آسیایی مرکبات 1,535.79دانلود
دستورالعمل تله گذاری و ردیابی کرم سرخ ثانوی پنبه327.25دانلود
دستورالعمل تله گذاری و ردیابی کرم خار دار پنبه157.54دانلود
دستورالعمل رديابي، شناسايي و كنترل پروانه جوانه خوار زيتون231.91دانلود
دستورالعمل پیش آگاهی و کنترل مگس میوه زیتون122.41دانلود
دستورالعمل تله گذاري و رديابي كرم سرخ پنبه280.53دانلود

 چاپ