اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي آذر غربيomur mali omur maliمديريت استان17/08/139625.03دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليomur mali omur maliمديريت محترم 09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت 04/09/1396218.56دانلود
يك دستگاه ديتالاگر مدل DSO2 تحويل نماينده آقاي رسول حسين زادهomur mali omur maliرونوشت به مديريت حفظ نباتات14/04/139650.69دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139684.25دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات03/08/139671.41دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur mali 11/10/139665.70دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان آذربايجان غربي01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان آذربايجان غربي تملكي طرح قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139670.94دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال1395omur mali omur mali 16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * آذربايجان غربي09/03/139653.68دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استا آذربايجان غربي13/03/1396114.37دانلود

 چاپ