اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت 04/09/1396218.56دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10omur mali omur mali 19/10/1397185.25دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتomur mali omur maliمديريت09/12/139674.29دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 17/07/1397118.80دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات03/08/139671.41دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139684.25دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليomur mali omur maliمديريت محترم 09/10/1396281.46دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي آذر غربيomur mali omur maliمديريت استان17/08/139625.03دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي پايه پايي - طرح قرنطينه - فصل 7 omur mali omur maliمديريت07/11/139653.99دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139670.94دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت21/01/139758.76دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ 5-6-7-8omur mali omur mali 28/08/1397123.86دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6omur mali omur maliرونوشت به مديريت حفظ نباتات27/12/1396279.93دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * آذربايجان غربي09/03/139653.68دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397105.77دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استا آذربايجان غربي13/03/1396114.37دانلود

 چاپ