اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10omur mali omur mali 18/10/1397194.85دانلود
اعلام شماره شبا اعتبارات هزينه اي و تملكي استانها omur mali omur maliمديريت 04/06/139730.27دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396283.82دانلود
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4omur mali omur mali 15/07/1397108.86دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسنادخزانه اسلامي سال 96omur mali omur malimali11/07/1397202.15دانلود
مرحله آخر ابلاغ هزينه اي رديف در آمد سال 96 ابلاغ شماره 8omur mali omur malimali10/02/139791.81دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي وذيحسابي04/06/139750.72دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139678.13دانلود
ابلاغ اسناد نقدي سال 97 شماره 9omur mali omur mali 10/10/139743.07دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139687.76دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur mali 21/01/139759.22دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397117.82دانلود
ابلاغ تملكي پايه پايي- يك اماني - طرح قرنطينه - فصل 1 و 7omur mali omur malimali07/11/139662.76دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139652.10دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur malimali05/09/139652.87دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397103.55دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ