اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 17/07/1397108.86دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396205.85دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * آذربايجان شرقي09/03/139654.85دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139678.13دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397194.85دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139671.43دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت حفظ نباتات06/08/139686.09دانلود
تبريك سال 1397 24/12/139694.51دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6 مديريت27/12/1396283.82دانلود
ابلاغ اسناد نقدي سال 97 شماره 9 10/10/139743.07دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139687.76دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139759.22دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397117.82دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96مديريت05/09/139652.87دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان آذربايجان شرقي13/03/1396104.66دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان آذربايجان شرقي20/03/139655.04دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397103.55دانلود
ابلاغ تملكي پايه پايي- يك اماني - طرح قرنطينه - فصل 1 و 7مديريت 07/11/139662.76دانلود

 چاپ